Peritus Services er en løsning basert på Microsoft Dynamics AX integrert med Microsoft Dynamics CRM som tilfredsstiller de fleste behov for firmaer som leverer avtalebaserte tjenester til sine kunder. Det kan være alt fra snømåking og vaktmestertjenester, - til IT-driftstjenester.


Peritus Services

Avtaleoppsett og rutiner

Det opprettes en avtale mellom deg som tjenesteleverandør og kunden. Avtalen kan knyttes til en adresse eller et prosjekt (objekt).

I avtalen spesifiseres ytelser som skal utføres, frekvens og i hvilke tidsperioder (sesonger) samt pris pr. år eller pr. gang. Det kan knyttes et ubegrenset antall ytelser til en avtale.

Prosjektet knyttes til en prosjektavtale som regulerer fakturafrekvens og vilkår samt fakturasplitt.

Det kan legges opp rutiner og kjøres ut arbeidslister.

Systemet inkluderer utkvitteringsrutiner for utført arbeid, og historikk vises for tjenestetypen på avtalen for når tjenester er utført.

Ad-hoc oppgaver overføres automatisk fra CRM til ordre i AX som arbeidsordre slik at du som oppdragsgiver har full kontroll over hvilke tjenester som utføres samt kostnader.

 

Faktura og spesifisering av utført arbeid

Peritus Services kan håndtere ulike former for avtaler og spesifisere utført arbeid slik at kostnader kan allokeres til riktig enhet eller prosjekt.

Faktura kan vise kun referanse til avtalen og totalpris, eller spesifisere for hver tjeneste.

Lønnsverdi kan legges inn på tjenestene for akkordavlønning.

Det kan styres prosentvis skjevfordeling av fakturering av årlig beløp til start av perioden hvis store deler skal forskuddsbetales, eller til slutten av perioden hvis det meste skal etterskuddbetales, - eller det kan styres til en fast dato eller måned. Det kan også angis en spesiell prosent helt ned på månedsnivå.

Systemet har rutiner for timeregistrering som skal belastes kunde, og timer som skal belastes prosjektet (objektet eller adressen) uten kundebelastning. Det er også overføringsrutiner til lønn for akkordarbeide.

Det er prisreguleringsrutiner for tjenestetypene for alle avtaler eller utvalg av avtaler. Det kan planlegges prisregulering frem i tid og det vises prishistorikk.

Peritus Services gir lønnsomhetsrapporter på ulike nivåer. Totalt, på prosjektnivå (objekt eller adresse) eller pr. avtale.